نام : Sean Patrick O'Reilly

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
یک قرن پس از شکست جادوگر، شهر زمرد نیاز به قهرمانی جدید دارد تا گروهش را جمع کند و آماده ماجراجویی شود......